Kişisel Veriler

KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Esentepe Mahallesi Talatpaşa Cad. No:5/1 Şişli/İstanbul adresinde mukim BiLira Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “BiLira”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

Daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

 • Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC Kimlik no ve nüfus cüzdanında/ehliyet/pasaport’ta yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu dahil iletişim bilgileriniz;
 • Ev ve işyeri adresi bilgileri dahil lokasyon bilgileriniz;
 • Fotoğraf
 • Müşteri siparişleri, talep ve şikayet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz; 
 • IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
 • Banka kartı, kredi kartı, IBAN bilgileriniz dijital cüzdan bilgisi (public key) dahil finansal bilgileriniz;
 • Kullanım alışkanlıklarınız, geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz ve çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz;
 • IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
 • Banka hesap ve IBAN bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;
 • Kamu kurumundan alınan sorgu sonuçları, risk/şüpheli işlem bildirimleri
 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

 • Mal/hizmet (TRYB) satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet (TRYB) satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet (TRYB) (geri) alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet (TRYB) üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi,
 • Firma/ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep/şikayetlerin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, SMS, kartvizitler,
 • Telefon,
 • Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,
 • İnternet sitemiz,
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.
 1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işliyoruz.

 • Kanun madde 5/2(a)’da belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanun madde 5/2(ç)’de belirtilen Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanun madde 5/2(d)’de belirtilen kişisel verinin kişisel ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilerimiz, şirket temsilcisi ve vekili ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

Kişisel verileriniz, BiLira tarafından “bağış” adı altında kabul edilebilecek nitelikte olup da aracılık edilen her çeşit hizmete binaen, bağışı gerçekleştirecek olan dernekler, belediyeler, vakıflar gibi her türlü özel/kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.